• กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำแพงเพชร เขต 1

  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำแพงเพชร เขต 1

  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำแพงเพชร เขต 1

  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำแพงเพชร เขต 1

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 โดยมีขอบเขตการประเมิน ดังนี้
ก. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  1. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบทุกโรงเรียน
  2. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายทุกโรงเรียน
  3. โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยแบบเครือข่ายทุกโรงเรียน

ข. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 โรงเรียน คือ

  1. โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
  2. โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
  3. โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์
  4. โรงเรียนอนุบาลสมนึก

   นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเอกชน ฯลฯ โดยมีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 76 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 152 คน

ชมภาพกิจกรรม